Stichting Michiel Löwenberg Foundation

Postadres: Vijverweg 38, 3062 JP Rotterdam
Email: info AT michiellowenbergfoundation DOT nl
KvK nummer 60499605, Fiscaal nummer 853937424
ABN.AMRO Bank, rekeningnummer NL77 ABNA 0571 395 910
De Stichting is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Jaarverslag Stichting Michiel Löwenberg Foundation


Algemeen jaarverslag 2023

De Stichting draagt de naam van Michiel Löwenberg. De motivatie daarvoor staat elders op deze website expliciet beschreven. De Michiel Löwenberg Foundation zal, trouw aan Michiels gedachtengoed, zich inzetten om projecten voor kinderen te steunen, in Nederland en in de wereld, met als doel om kinderen te helpen hun mogelijkheden te vergroten om hun eigen leven vorm te geven. 

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt: ‘in de breedste zin des woords activiteiten te steunen gericht op de ontplooiing van kinderen die in omstandigheden leven waarin zij onvoldoende mogelijkheden hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling, alsmede het steunen van projecten en activiteiten gericht op de bevor-dering van de leefomstandigheden of kwaliteit van leven waaronder die van kinderen, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht zijn doel te bereiken door gelden ter beschikking te stellen aan projecten die passen in de doelstelling van de stichting.’ 

KvK en ANBI status

De Stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Rotterdam (KvK nummer 60499605).

Bestuursvergaderingen

Er vond een bestuursvergadering plaats, op 2 februari 2023, en een bespreking van het bestuur met een delegatie van de Stichting Join-for-Joy op 30 maart 2023.

 

Subsidieaanvragen en projecten die wij gesteund hebben in 2023:

Stichting Join for Joy

Join for Joy werkt aan de verdere capaciteitsopbouw lokaal in Afrika en ontwikkelt een operationeel zelfstandig eerste kantoor met locale bemanning in Zambia. Beleid en strategie worden in nauwe samenwerking met het Nederlandse kantoor vastgesteld. Op deze manier beoogt Join for Joy een effectievere, efficiëntere en duurzamere toekomst te creëren voor zowel de organisatie, als alle betrokken scholen en communities. Voor de kosten verband houdend met het aannemen van een lokaal team (FTE kosten), administratieve processen, en kantoorruimte essentiëel voor het opstarten van dit kantoor werd een aanvrage bij ons ingediend die wij honoreerden. 

 

Stichting Macheo Children’s Center, Kenia

In 2023 werd de financiële ondersteuning van het teenage mothers project gecontinueerd. Het betreft de financiële ondersteuning van het teenage mothers programma van Macheo, net als vorig jaar. Het gaat om een programma van 3 maanden dat wordt aangeboden aan teenermoeders, waarin zij hulp krijgen bij het verzorgen van hun kind (borstvoeding of een alternatief), om te zorgen voor goede voeding en hygiene voor zichzelf en hun kind(eren), om een sociale verzekering te krijgen en daarvoor de benodigde handelingen te verrichten cq formulieren in te vullen, en waarin zij leren hoe ze aan geboortebeperking kunnen doen en geholpen worden om terug naar school te gaan of een vak te leren. 

 

Stichting Maak Ethiopië Gezonder

Aan de stichting die wij ook in voorgaande jaren hebben gesteund, werd eind 2022 (ten laste van het budget van 2023) een schenking verstrekt ten behoeve van de bouw van een school in Lemen Aiyuti. Deze school is in 2023 opgeleverd met een feestelijke openingsceremonie, draagt de naam van de initiator van dit project Hans Doornbos (“dr John”), voorzitter van de Stichting Maak Ethiopië Gezonder. De school is inmiddels in gebruik genomen. 

 

Grace Center for Children and their families, Bahar Dar, Ethiopie.

Aan het project “prisonchildren” (voor kinderen die in de gevangenis wonen bij hun moeders die een gevangenisstraf uitzitten, en die met schoolgeld, busgeld, schooluniform, en schoolboeken, geholpen worden om elke dag naar school te gaan) dat we al meerdere jaren financiëel steunen, besloten we in 2023 opnieuw onze bijdrage te leveren. 

 

Over prioritering van aanvragen:

Het bestuur kiest er inmiddels voor om ons in eerste instantie te richten op bovengenoemde vier Stichtingen, met de initiatiefnemers (cq voorzitters van besturen) waarvan wij persoonlijke contacten onderhouden, en die alle vier werkzaam zijn in Afrika, voor kinderen en hun omgeving. Zij beantwoorden aan onze visie en missie en die van Michiel. 

 

 

Financieel jaarverslag 2023

Klik hier voor het Financieel jaarverslag 2023

 

Archief

Klik hier voor het complete jaarverslag 2023

Klik hier voor het complete jaarverslag 2022

Klik hier voor het complete jaarverslag 2021

klik hier voor het complete jaarverslag 2020

klik hier voor het complete jaarverslag 2019

klik hier voor het complete jaarverslag 2018

klik hier voor het complete jaarverslag 2017

klik hier voor het complete jaarverslag 2016

klik hier voor het complete jaarverslag 2015

klik hier voor het complete jaarverslag 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten